L137: sga ba skye rgu dgon/

Type
Status
Active
Names
  • skye rgu don 'grub gling /
English:
  • Ga Kyegu Monastery
  • Jekundo