L460: krung go'i mi rigs dpe mdzod khang /

Type
Names
  • mi rigs rig gnas pho brang gi dpe mdzod/
Chinese:
Pinyin:
  • ? Zhōngguó mínzú túshū guǎn
English:
  • Library of the Cultural Palace of Minorities
  • China Nationalities Library of the Cultural Palace of Nationalities Van der Kuijp 1994
  • Tibetan library of the Cultural Palace of Nationalities Van der Kuijp 1994