S3285: shes rab {kyi} pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'brel (='grel) ba dang bcas pa rgya cer (=cher) bshad pa legs bshad gser gyi phreng ba/ [par rnying /]

SRC reference title
legs bshad gser 'phreng_B [xyl]
Titles
  • shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan 'grel pa dang bcas pa'i rgya cher bshad pa legs bshad gser gyi phreng ba/ legs bshad gser 'phreng_B [xyl] (f. 1b1)
Creators
Creator:
Extent
ff. 1a-?
Size
63x9 cm (paper)
Description / Remarks

60x7.5 cm (block size); text holding of dga' ldan rab brtan gling / (sog rdzong rong po rab brtan dgon dga' ldan rab brtan gling du bzhugs so/) nag chu sa khul gyi gna' dpe'i dpar mdzod [2017] (p. 160)

Languages
  • Tibetan
Format
Pecha
Subformat
Xylograph