S6085: [man ngag bshad mdzod kyi sa gzhung sprod pa/]

SRC reference title
man ngag bshad mdzod sa gzhung sprod pa [ref]
Creators
Creator:
Description / Remarks

descriptive title acc. to 'phrin las rnam rgyal thob yig [2017] (p. 115): gzhung rdo rje tshig rkang gi bshad pa man ngag bshad mdzod kyi steng nas 'dzin chos su thob pa dang {de'i sa gzhung sprod pa mkhyen rtse tshe dbang kun mkhyen gyis mdzad pa rnams so/ /} [...]

Languages
  • Tibetan
Format
Reference