R1: chos kyi rje thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i gter mdzod/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 4a
[B:4a]zhes mtshan lan ciggcig thos pa'am/ yid la dran pa tsam gyis srid pa dang ngan song gi sdug bsngal mtha' dag las skyob par nus shing / phun sum tshogs pa thams cad kyi dpal la 'god par nus pa gang de'i rnam par thar pa ji snyed pa ni/ sa mthon po la gnas pa'i sems dpa' chen po rnams kyis kyang bgrang ba'i yul las 'das na/ nyid cag blang dor gyi gnas la blo gros kyi mig ma bye ba'i tshur mthong gi bus pa dag gis blo'i dpyod yul du ji ltar 'gyur/ 'on kyang rgya mtsho chen po las chu'i zegs ma chung ngus kyang tsha gdung bcil bar byed pa [A:8]bzhin/ phyogs bcu rab 'byams kyi rgyal ba ma lus pa'i yon tan la rdul snyed kyi lus las de nyid kyi smra ba'i dbang po sprul te bsngags pa las/ mchog gi rdo rje slob dpon gyi sku'i ba spu'i cha gcig la bstod pa'i bsod nams kyi tshad khyad par du 'phags pa tshig gi yul du mi 'gyur ba de lta bas na/ rje btsun dam pa de nyid kyi rnam thar sgro skur rab btags kyi brjod pa spangs te/ skal ba mtshungs pa rnams kyi mngon du gyur pa'i mdzad pa rnams thor long tsam pa cung zad cig brjod par spro ste/
Biographical Outline, Contents of Hagiography de yang / yid ches sngon byung ngo mtshar gtam/ / zhing 'dir bltams dang gzhon nu'i dus/ / gzhan las khyad par 'phags pa'i tshul/ / 'jig rten mthun 'jug de dag la/ / nges par 'byung ste rab tu byung / / rlabs chen spyod pa rnam par dag/ / yongs 'dzin mchog bsten thos bsam gyis/ / gsung rab kun gyi bdag por gyur/ / thun mong thun mong ma yin pa'i/ / lam las 'bras bu dngos grub brnyes/ / bstan pa spyi dang khyad par gyi/ / rtsa lag chos kyi rgyal mtshan btsugs/ / 'chad rtsod rtsom pas thub bstan gsal/ /