R753: 'dzam gling byang phyogs kyi thub pa'i rgyal tshab chen po dpal ldan sa skya pa'i gdung rabs rin po che ji ltar byon pa'i tshul gyi rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i bang mdzod dgos 'dod kun 'byung / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 320a
[A:320a]par bshad cing / yang shar gling pa'i yi ge las gdan sa lo bcu gsum mdzad par bshad pa dang / mus srad pa rdo rje rgyal mtshan gyis slob dpon rtse mo'i gdan sa gtan ma mdzad par yang bshad la/ mkhas pa'i dbang po dkon mchog lhun grub kyis gong du bshad pa ltar lo grangs gsal kha ma byung yang gdan sa mdzad par bshad pa sogs mkhas pa rnams kyi 'chad tshul mi 'dra ba du ma zhig snang yang / dpal ldan bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan gyi dgongs pa ltar na/ slob dpon bsod nams rtse mo'i gdan sa ma mdzad pa nyid 'thad dam snyam ste/ de nyid kyis mdzad pa'i lam 'bras chos 'byung ngo mtshar snang ba las/ slob dpon rin po che'i rnam thar gyi skabs su/ rje pa lo
dpe kha cig tu dgung lo bcu gnyis pa la zhes pa'ang snang /
bcu gsum pa la ngas dbus su phyin la phar phyin la sogs pa nyan la yong / khyod sa skyar sdod la bshad pa gyis gsungs nas gdan sa gtad ces dang / rje btsun gyi rnam thar gyi skabs su bcu gsum pa la gcen dbus su gshegs pa'i tshe/ gdan sa gtad nas zhes gsungs pas na/ bla ma sa skya pa chen po zhi bar gshegs pa'i phyi lo de nyid rje btsun chen pos dgung lo bcu gsum bzhes pa'i lo yin pas yab gshegs nas lo gcig tsam yang gcen gyis gdan sa ma mdzad par/ gcung grags pa rgyal mtshan la gtad par bshad pas so/ /'on kyang stag tshang gdung rabs sogs phal cher las gdan sa mdzad pa nyid 'byung bas gang dag brtag par bya'o/ /de nas rje btsun rin po che dgung lo bcu gsum du phebs pa sa