R753: 'dzam gling byang phyogs kyi thub pa'i rgyal tshab chen po dpal ldan sa skya pa'i gdung rabs rin po che ji ltar byon pa'i tshul gyi rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i bang mdzod dgos 'dod kun 'byung / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 325a
[A:325a]re gnyis 'das shing bod kyi rdo rje gdan dpal ldan sa skya btab nas lo brgya phrag lnga dang nga brgyad lon pa/ sprul pa'i gtsug lag khang lha khang chen mo bzhengs nas lo sum brgya dang re gcig 'das pa'i re gnyis pa/ rgya gar lugs la shuklaHzhes pa dkar po dang / rgya nag lugs la sa mo sbrul gyi lo phAlgu na'i zla ba'i dmar cha bzang po gsum pa'i tshes la res gza' nyi ma dang rgyu skar bya ma'i 'grub sbyor bzang po 'dzom pa'i nyin/ bod kyi rdo rje gdan dpal ldan sa skya'i gzhi thog bla brang chen po'i yang steng ngo mtshar 'chi med rdo rje'i pho brang e waM byang chub 'byung ba'i gnas su legs par sbyar ba'i thog ma'i yi ge pa ni/ rang dang nye bar gnas pa'i skyes thob kyi blo mig mchog dang ldan pas mdo sngags kyi gzhung lugs mtha' dag la blo gros kyi snang ba rab tu rgyas pa'i rab 'byams smra ba dge slong rdo rje 'dzin pa bsam gtan rgya mtsho'i dad pa dang brtson 'grus bla na med pa'i sgo nas bgyis pa'i rtsom ldan las bri ba po ni sa skyar skyes pa'i nor bu lhas byin no/ /'di sbyar dge bas bdag cag dpon slob kyi/ /'di phyi'i don kun yid la re ba bzhin/ /'bad med lhun gyis 'grub nas sa skya pa'i/ /bstan pa yar ngo'i zla ltar rgyas gyur cig /de de bzhin du gyur cig de las gzhan du nam yang ma gyur cig rtsa brgyud kyi bla ma rnams kyi thugs rje chen po'i byin rlabs kyis ma mA yur pu Nya dznyA na shrI bhU ti puShTiM ku ru swAhA/ sarba maM ga laM/ dharme u da ya ma stu/ sarba su kha bha wantu// // Editor Colophon! mkhan chen a pad rin po che'i dgongs bzhed ltar gu rus zhabs zhu bgyis pa'o//