R841: mkhan chen thams cad mkhyen pa chos grub seng ge'i rnam par thar pa dad pa'i rol mtsho kun khyab snyan pa'i ba dan/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 169b-528
[A:169b-528] chibs dge bsnyen rnam sras 'phel gnas 'pho ba na mig nas 'od kyi rnam pa nam mkhar song ba 'jal dkar po'i phung po lha'i bu dang bu mo'i gzugs brnyan lta bur gyur pa dang/ chibs sngo chen rnam sras nor bu'i phung po bya la 'thor ba'i tshe/ nam mkha' la 'ja' tshon sna lnga dang/ me tog gi char dang/ lha'i sil snyan gyi sgra du ma sgrog pa sogs mdor na blo'i spyod yul las 'das pa'i ngo mtshar gyi ltas 'byung lugs sogs 'brel tshad don ldan yin par gdon mi 'tshal ba'i nges pa thob////