L1098: rgyal po'i khab/

Names
Sanskrit:
  • Rājagṛiha