R166: rigs dang dkyil 'khor kun gyi khyab bdag rdo rje 'chang blo gsal rgya mtsho grags pa rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam par thar pa slob bshad bstan pa'i nyi 'od/ lam 'bras slob bshad/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 429
[A:429]bsod nams blo gros dang thugs sras sems dpa' chen po sogs che btsun mkhas grub kyi slob ma nam mkha'i skar tshogs ltar grangs yas/ sgra tshad pa sogs zhal slob rnams la rgyal ba gnyis pa gtsong kha pa chen pos rgyud sde bzhi phal cher gsan nas dar bas mnyam med ri bo dga' ldan pa zhes shar phyogs rgya mtsho'i mtha'i bar du khyab pa'ang 'phrin las kyi cha shas su sems/ rdo rje'i rnal 'byor gyi lam la brten nas spangs rtogs kyi yon tan ni bsam pa'i ra ba las brgal zhing bstan 'gro'i don rlabs po che mdzad bzhin pa'i ngang nas shing 'brug hor zla drug pa'i nyer gcig la dga' ldan gyi gnas su byams pa'i thugs kar sku'i bkod pa bsdus so// ! bcu pa rnal 'byor gyi dbang phyug yar klungs pa chen po ni/ 'dar du zhal gyi gtor chen dus tshar chen gyi mnal lam du 'jam dbyangs sgeg pa'i lo rgyus kyis nges par nus pas bod 'dir mi'u gdung drug tu grags pa'i nang tshan ldong gi rigs las rgyal tsha lung mang po chos kyi dbang phyug sogs dge ba'i bshes gnyen rim par byon nas dpal ldan sa skya pa'i gdung brgyud rnams dang bla res slob res su gyur pa'i dpon brgyud du shing pho spre'u'i lo la sku bltams/ chung ngu'i dus nas sngon gyi bag chags bzang po'i mthu brtas pas yi ge 'dri klog sogs tshegs med par mkhyen/ khu ston seng ge bzang po'i drung du dge bsnyen gyi sdom pa nos mtshan seng ge rgyal mtshan du gsol/ kye rdor gyi dkyil 'khor du smin par mdzad/ sku na gzhon dus gzhung lugs la sbyangs te