R965: chos lung pa chos grags pa'i rnam thar/{bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 3a
[B:3a]ga'i bka' lung gsang 'dus 'phags skor ye shes zhabs lugs/ jo bo'i lugs thugs rje chen po padma dra ba/ bde mchog lha lnga/ gsang 'dus lus dkyil tshe dpag med lha dgu ma gzungs grwa lnga sogs bka' lung dpag tu med pa gsan/ bla ma tshul rgyal ba la gsang 'dus/ gnyis med rnam rgyal/ mahA mA ya la sogs pa gsang sngags kyi dbang bka' brgya lhag pa gcig gsan/ bde chen pa bla ma chos kyi dpal la dus 'khor dbang bshad pa/ sbyor ba yan lag drug chos skor cha lag dang bcas pa gsan/ chos rje kun bkras pa la sa skya pa'i kye rdo rje'i dbang gi chu bo chen po dang / bdag med ma rdo rje mkha' 'gro la sogs pa'i dbang bka' gzhan yang 'ga' re dang / sa skya pa'i 'dod rgyal/ tshogs bdag la sogs pa'i zab chos 'ga' re dang / rje btsun gong ma gsum gyi bka' 'bum/ gzhan yang lung dang rjes gnang mang du gsan/ bsam ldings pa bla ma chos dpal bzang po la yang dgon pa'i ri chos skor cha lag tshang bar gsan/ sribs chung ba lce ston dbang phyug rdo rje la rdo rje gdan bzhi'i bka' lung tshang ma/ kye rdor rngog lugs dang chos skor tshang ba ma lus mar 'gos [A:100]kyi bka' lung tshang ma gsan/ gnyeg phug pa mkhan chen bsod nams bzang po la rnam sras gsang sgrub mdung dmar can la sogs pa rnam sras kyi chos skor tshang ma gsan/ skying mkhar ba bla ma 'jam dbyangs seng ge la gu ru chos dbang gi bka'