R753: 'dzam gling byang phyogs kyi thub pa'i rgyal tshab chen po dpal ldan sa skya pa'i gdung rabs rin po che ji ltar byon pa'i tshul gyi rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i bang mdzod dgos 'dod kun 'byung / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 34b
[A:34b]dkyil/ dbang / byin rlabs/ gdams ngag phyag bzhes/ khrid bka' lung bka' dang bcas pa legs par gsan nas ma lus pa thugs su chud par mdzad de/ dgung lo bcu bdun la nye ba'i tshe rgyud sde bcu bzhi thugs las gsungs shing / ganggA tshun chad la rdo rje theg pa mtha' dag la mkhas par yongs su grags so/ Studies in dBus, gSang phu under Phya pa /de nas dgung lo bcu bdun bzhes pa'i tshe/ rje btsun dgung lo bcu gsum pa la ngas dbus su phyin la phar phyin dang tshad ma la sogs pa nyan la 'ong gi khyod sa skyar sdod la bshad pa gyis gsungs nas gdan sa rje btsun grags pa rgyal mtshan la gtad nas gsang phu ne'u thog tu cha pa chos kyi seng ge la chos gsan pa la snga phyir lo bcu gcig tsam bzhugs nas mkhas pa chen por gyur te/ gser gyi 'gan 'ji ra dang / yum rgyas pa dang / gzhan yang zang zing gi dngos po mang du phul te mnyes par byas/ slob dpon cha pa'i slob ma che bar grags pa seng chen brgyad/ seng 'dra brgyad/ jo sras bzhi ni/ 'khon jo sras rtse mo/ khu jo sras ne tso/ rngog jo sras ra mo/ gnyos jo sras 'od ma dang bzhi zhes grags pa'i nang nas mchog tu gyur pa 'khon jo sras rtse mo zhes yongs su grags so/ /de nas dgung lo nyi shu rtsa drug bzhes pa'i mi mo phag gi lo la na la rtse'i gnas po che'i gtsug lag khang du chos la 'jug pa'i sgo zhes bya ba'i bstan bcos mdzad/ de'i nang du bstan pa'i rtsis kyi rnam par gzhag pa skyon thams cad dang bral ba yang mdzad yod do/ /gzhan yang nyin mtshan kun tu yi dam gyi lha dang / rje btsun rnal 'byor dbang phyug dpal birWa pa la