R753: 'dzam gling byang phyogs kyi thub pa'i rgyal tshab chen po dpal ldan sa skya pa'i gdung rabs rin po che ji ltar byon pa'i tshul gyi rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i bang mdzod dgos 'dod kun 'byung / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 34a
[A:34a]skyar sku 'khrungs/ rgya gar du slob gnyer la byon/ rig pa'i gnas lnga la mkhas par gyur te/ tshur 'byon pa'i grab sa mdzad pa'i thog tu tshad pa'i bsnyung gzhi gcig byung nas dgung lo nyi shu rtsa gnyis pa la ma ga dhA nyid du sku gshegs so/ / rjes su che ba khab tu bzhes pa'i ming ma gcig 'od sgron/ de la sras gsum 'khrungs pa'i che ba slob dpon rin po che bsod nams rtse mo yab dgung lo nga gcig pa chu pho khyi'i lo la dpal ldan sa skyar sku 'khrungs/ de'i dus su rdo rje gdan gyi sgo'i ya them la 'jam dpal gyi sprul pa mkhan po bsod nams rtse mo rdo rje theg pa mtha' dag gi dbang phyug dam pa sa skyar skyes so zer ba mkha' 'gros yi ger bris pa/ kau shambha'i paNDi ta de wa ma tis phyogs thams cad du bsgrags pa dang rgyud de bod nyid las rtsad chod do zhes grags so/ /bltams pa'i tshe de ma thag tu saM skr-i ta'i skad gsungs pa dang / bdag ni byis pa'i spyod pa las 'das pa'o zhes lan gnyis su sbrel nas gsungs shing dus kun du skyil krung bcas te bzhugs pas thams cad ya mtshan du gyur to/ /dgung lo gsum bzhes pa'i tshe rje btsun 'jam pa'i dbyangs/ dpal kye rdo rje/ rje btsun ma sgrol ma/ rje btsun mi g.yo ba rnams kyis zhal mngon sum du gzigs shing / rgyud gsum/ bde mchog rtsa rgyud/ kun las btus dang lnga thugs las gsungs/ rgya gar du mi thub zla ba la sogs pa'i paNDi ta bcu gcig tu brgyud nas skye ba bzhes te 'gro ba'i don mdzad pa yang dran ces grags so/ /de nas yab las rdo rje theg pas bsdus pa'i rgyud 'grel/ sgrub