R753: 'dzam gling byang phyogs kyi thub pa'i rgyal tshab chen po dpal ldan sa skya pa'i gdung rabs rin po che ji ltar byon pa'i tshul gyi rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i bang mdzod dgos 'dod kun 'byung / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 35a
[A:35a]mngon sum du rgyun ma chad pa chos tshul bsam gyis mi khyab pa gsan cing the tshom bcad par mdzad pas shes bya rig pa'i gnas thams cad la bsnyel ba mi mnga'/ dgung lo nyi shu rtsa bdun bzhes pa'i tshe 'dzam bu gling pa'i bstan pa'i srog shing chen po yin no zhes yongs su grags so/ /dgung lo nyer brgyad bzhes pa'i tshe gzims khang rnying mar lam 'bras gsungs pas/ lta ba'i khrid kyi skabs su tshes gcig gi nyin bla ma la slob ma rnams kyis mthong snang mi 'dra ba gsum byung ste nam mkhar mchod sprin bsam gyis mi khyab pa'i dbus na rje btsun rin po che la 'jam dpal/ jo sras lcags kyi rdo rje la birWa pa/ gnyags dang rmog ston gtsug tor dbon po sogs phal che ba la spyan ras gzigs su snang bas ting nge 'dzin khyad par can skyes so/ /khyad par rje btsun chen po la dbang gi dus su 'od zer gyi snang ba dpag tu med pa 'phro zhing / lha'i rol mos sgra dbyangs bsam gyis mi khyab pa la sogs pa mchod pa'i sprin gzhal gyis mi lang ba dang bcas pa'i dbus na/ sprul pa'i dkyil 'khor mngon sum du bstan te de nyid du dbang bskur zhing zab mo'i don bstan nas ting nge 'dzin gyi sgo bsam gyis mi khyab pa 'byed par mdzad do/ /de lta bu'i rje btsun rnal 'byor gyi dbang phyug 'di grub pa'i sa du zhig brnyes pa yin zhe na/ rje btsun chen pos/ po ta la dang dpal ri o rgyan sogs/ /nyi phyed tsam gyis legs 'khor mkha' 'gro dang / /dpa' bo'i tshogs dang spyod pa'i brtul zhugs bcad/ /rnam sprul du mas nyer gnas yi rang 'dud/ /ces gsungs