R753: 'dzam gling byang phyogs kyi thub pa'i rgyal tshab chen po dpal ldan sa skya pa'i gdung rabs rin po che ji ltar byon pa'i tshul gyi rnam par thar pa ngo mtshar rin po che'i bang mdzod dgos 'dod kun 'byung / {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 57a
[A:57a]no/ /de nyid yab dgung lo so gsum bzhes pa'i dus su chu pho stag gi lo khra zla ba'i nyi shu drug la 'khrungs shing / de'ang yum gyi lhums su 'jug pa na klu'i rgyal po rin po che'i rgyan mig gis bltar mi bzod pa cig khyod la gnas g.yar zer ba rmis shing / lhums su zhugs pa na yum la ting nge 'dzin bzang po skyes/ bltams pa na bar snang 'od kyis khyab pa dang / bltams nas 'gog thub pa na snga ma'i bag chags sad pas saM skr-i ta'i skad smra ba 'ga' re byung / yum gyis 'di la gu ba cig yong ba ma lags sam/ gtam go rgyu med pa smras yin gda' zhus pas/ rje pas saM skr-i ta mkhyen pas gzigs nas/ khyod kyi bu la gu ba byung dogs med gsungs skad/ gzhan yang phyag mdzub kyis nA ga ra dang lanytsha la sogs pa rgya gar gyi A li kA li tshar re bris nas klog pa'i tshul mdzad/ de la mi 'gom par phyag gis phyis nas gtong ba dang / rgya klog bod klog ma bslabs par mkhyen cing / de nas thos bsam gyis rgyud sbyangs pa'i tshul ni/ rgyu dus su shes bya la bslab pa'i tshul dang / 'bras dus su rig pa'i gnas lnga mkhyen pa'i tshul/ de ltar yongs su rdzogs pa'i paNDi ta chen por gyur nas bstan pa dang sems can gyi don ji ltar mdzad pa'i tshul rnams su yod pa las/ dang po ni gsan yig lhug par bris pa rnam thar gzhan du rgyas par 'byung yang / chos rje nyid kyi chag lo'i dris lan du gsal zhing / go sla ba'i tshigs su bcad pa ni 'di ltar/ sdeb sbyor rin chen 'byung gnas dang / /dmar ser dang ni rgyal ba'i lha/ /bde bar gshegs pa'i